Disclaimer

Aansprakelijkheid
Artsen en apothekers zijn de deskundigen bij het voorschrijven of afleveren van geneesmiddelen en zij blijven volledig verantwoordelijk voor geneesmiddelen die zij voorschrijven of afleveren. Door de snelle evolutie in wetenschappelijke inzichten kunnen de gegevens op de website van MFK achterhaald worden na publicatie. MFK vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens op deze website. Sommige documenten op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere rechtspersonen. De relevantie, de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van dit extern informatiemateriaal kan evenmin door MFK vzw gegarandeerd worden en MFK vzw is bijgevolg niet aansprakelijk voor eventuele irrelevantie, onjuistheid of onvolledigheid van het bedoelde extern informatiemateriaal. 

Auteursrechten
Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Artsen en apothekers mogen de informatie die zij op deze website vinden kosteloos gebruiken bij het uitoefenen van hun beroep. Het reproduceren, ook gedeeltelijk, is toegelaten mits vermelding van de bron: "website MFK". Het gebruik en de reproductie voor commerciële doeleinden is steeds aan een voorafgaande schriftelijke goedkeuring onderworpen. MFK vzw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op haar site. Bepaalde teksten, softwaretoepassingen en grafische elementen op de site werden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Cookies
Om de toegankelijkheid en de performanties van de website te optimaliseren, worden de algemene gegevens over de gebruikers geregistreerd dankzij cookies. Zoals wordt vereist in artikel 129, 1° van de wet betreffende de elektronische communicatie, licht MFK de bezoekers van zijn websites in over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden geregistreerd op de harde schijf van de computer van de bezoekers van de website. Ze omvatten informatie over bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de Internetgebruiker, zodat de gebruiker niet steeds weer deze informatie moet ingeven bij een volgend bezoek op dezelfde website. Deze cookies laten ook toe het Internetverkeer op de website te volgen met gegevens zoals het aantal bezoeken, de duur van de bezoeken, de gebruikte besturingssystemen en browsers, enz. De registratie van deze gegevens is anoniem en is dus niet verbonden noch met een gebruiker, noch met zijn toegangsgegevens. Indien u niet wil dat een website cookies installeert op uw computer, kan u uw browser daartoe parametreren.