Nuttige informatie

Vermelding ‘niet inslikken’ op verpakkingen van grondstoffen???

We merken op dat bepaalde vermeldingen op verpakkingen van grondstoffen tot heel wat ongerustheid leiden bij de apothekers.  Graag verwijzen we daarom nog eens naar een wijziging in de EU-regelgeving hieromtrent.

 

Sinds november 2022 moeten fabrikanten de waarschuwingen voor gevaren en veiligheidsaanbevelingen voluit geschreven aanbrengen op verpakkingen van meer dan 125 ml.  Het is dus niet de schadelijkheid van de producten die is veranderd, maar wel de regelgeving over hun etikettering.

De nieuwe EU-etiketteringsvoorschriften gelden alleen voor verpakkingen die meer dan 125 ml bevatten.  Kleine hoeveelheden die als grondstof voor geneesmiddelen worden gebruikt, blijven dus buiten schot. Dat verklaart waarom je die waarschuwingen soms voluit geschreven ziet staan op verpakkingen van 250 gram, maar bijvoorbeeld niet op verpakkingen van 100 gram.

Vroeger – en dit is nog steeds zo voor potjes met minder dan 125 ml – konden de gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen op de pot worden aangegeven door middel van een code (de letters H (Hazard Statement) en P (Precautionary Statement).  Deze codes zien er bijvoorbeeld als volgt uit: H302 (Schadelijk bij inslikken), P338 (Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; Blijven spoelen), P501 (De inhoud en de verpakking verwerken volgens...).

Deze verplichte vermeldingen zijn afhankelijk van de stof (of het mengsel van stoffen), maar ze houden geen rekening met de dosis en dus met de gewoonlijke therapeutische doseringen die van toepassing zijn voor deze chemische stof.  Ze worden samen met alle informatie over het gezondheids- en milieugevaar vermeld op de veiligheidslabels. Die labels zijn bijvoorbeeld nuttig bij ongevallen, voor het vervoer van grote hoeveelheden, om de risico's van blootstelling te beperken of bij brand voor de brandweer.

De gevarenaanduiding 'niet innemen' op een potje grondstof belet dus niet dat het product medicinaal kan worden gebruikt. Veiligheidslabels zijn nuttig, maar moeten dus naargelang de situatie worden geïnterpreteerd